วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาคนตามหลักเบญจวิถี สร้างวัตกรที่ดีสู่สังคมปรัชญา
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ