วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เป็นองค์กรนำ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญา
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ