พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
 
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. บริหารและสร้างเสริมองค์กรด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนานักเรียนเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์

 
1. นักเรียนเป็นพลโลก

2. หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

5. นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีและดำเนินชีวิตตาม

    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง