พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ แลการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเบญจวิถี (เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ) เพื่อเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์ พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพให้เป็นนวัตกร มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

5. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

6. พัฒนาและปรับหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน

7. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภาระงาน และมีมาตรฐานตามวิชาชีพ

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เป้าหมาย

 
1. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเบญจวิถี (เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ) เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา

3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ

4. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพให้เป็นนวัตกร มีสมรรถตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

5. ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

6. สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการวัดเเเละประเมินผลผู้เรียน

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภาระงาน และมีมาตรฐานตามวิชาชีพ

8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)

9. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และสิ่งเเวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน