คณะผู้บริหาร

ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044 - 056989
อีเมล์ : Thawatchai7201@gmail.com

นายอนุเทพ ค่าเจริญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044 - 056989
อีเมล์ : anuthep@kpch.ac.th

ว่าที่ ร.อ.พงษ์อรัญ สุพล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044 - 056989
อีเมล์ : pongaran004@gmail.com