กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนวลเอง แก้งคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิติยา แฝงฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิราณี ยิ้มเสงี่ยม
ครู

นายทิชากร แสงสาคร
พนักงานราชการ