กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอธิตา เปล่งหนองแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวัฒนา นิธิศดิลก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไอศูรย์ พวงมาลัย
ครูชำนาญการ

นายปัญญา กินสูงเนิน
ครูชำนาญการ

นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ครูชำนาญการ

นายกิตติพจน์ เปียงาม
ครูชำนาญการ