กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปฏิภาณ ยอดขุนทด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเครือดาว ขำหินตั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา โชคเหมาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเวชยันต์ ศรีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายราชศักดิ์ ฐานมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุภาพร ราชสมบัติ
ครูชำนาญการ

นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์ งอกศิลป์
ครูอัตราจ้าง