กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปฏิภาณ ยอดขุนทด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเครือดาว ขำหินตั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา โชคเหมาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเวชยันต์ ศรีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายราชศักดิ์ ฐานมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุภาพร ราชสมบัติ
ครูชำนาญการ

นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ ทองจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีรัตน์ งอกศิลป์
ครูอัตราจ้าง

นางประภาภร สุริยันต์