กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชุลีพร บุญโยธา
พนักงานราชการ

นางสาวเหมวดี เวียงวงศ์
ครูโครงการพระราชดำริ