กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐชนน น้อยลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุลีพร บุญโยธา
พนักงานราชการ

นางสาวเหมวดี เวียงวงศ์
ครูโครงการพระราชดำริ