กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ สิงห์จันทร์ลา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย เพ็ชรเขียว
พนักงานราชการ

นายเถลิงศักดิ์ สากุล
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

นายธนกร พิพัฒน์รัตนถาวร
ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล

นายสายรุ้ง เกตุหมู
ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล

นายสหวุฒิ มังสาบาล
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายนพรัตน์ อุ่นทิดเพชร
นักกายภาพบำบัด

นางสาวสุพัตรา ศรีอาจ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทรา
นักโภชนาการ

นางสาววณิดา พรมวัน
ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล