กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่
ครูชำนาญการ

นายธีรยุทธ บุตรโคตร
ครูชำนาญการ