กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชมพูนุท สงวนศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบล ช่วยคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ