กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่ง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภัตรา ขวาไทย
ครูชำนาญการ

นายวีรพงษ์ เหง่าทอง
ครู

นางสาวนิภาวันต์ ติพอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา แสงสาคร
ครูโครงการพระราชดำริ