ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างแบบจาลอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ทองจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,21:27  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..